Privacy Verklaring

Physiomins & Beauty Firm met maatschappelijke zetel NRGcare, Dorp 35, 9810 Nazareth, ondernemingsnummer BE 0438.592.527, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Daarbij wordt veel belang gehecht aan de confidentialiteit van deze gegevens en uw privacy.

Physiomins & Beauty Firm met maatschappelijke zetel NRGcare is een gezondheid-, schoonheid-  en relaxatiecentrum. . Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website www.physiomins.be en op alle relaties tussen het gezondheid-, schoonheid-  en relaxatiecentrum en haar (potentiële) klanten.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan u ons contacteren op info@physiomins.be.

 

Verwerkingsdoeleinden

Physiomins & Beauty Firm met maatschappelijke zetel NRGcare verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van:

 • (potentiële) klanten bij contactopname en/of reserveringen van intakegesprekken en behandelingen en infosessies
 • klanten die ons gezondheid-, schoonheid-  en relaxatiecentrum bezoeken
 • klanten die een behandeling of een periodiek abonnement voor programma’s aanschaffen
 • (potentiële) klanten die verzochten om op de hoogte gehouden te worden van onze nieuwsbrief 
 • (potentiële) klanten die arrangementen of andere behandelingen boeken
 • (potentiële) klanten die verjaardaggeschenken aankopen of wensen te ontvangen
 • camerabeelden ter preventie van braak en andere problemen
 • van (kandidaat-)werknemers m.b.t. de kandidatuurstelling, aanwerving en selectie, functioneren, loonadministratie, evaluatie, werkroosters, verlofaanvragen etc.
 • van klanten die voor aangekochte diensten een factuur vragen
 • van leveranciers voor bestellingen en boekhoudkundige verwerking van leveringen.

 

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bij de rechtsgrond op basis van artikel 6.1. a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

 

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (Physiomins & Beauty Firm met maatschappelijke zetel NRGcare) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Physiomins & Beauty Firm met maatschappelijke zetel NRGcare verbonden zijn of met enige andere partner van Physiomins & Beauty Firm met maatschappelijke zetel NRGcare;

Physiomins & Beauty Firm met maatschappelijke zetel NRGcare garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Bescherming van gegevens

Physiomins & Beauty Firm met maatschappelijke zetel NRGcare heeft de nodige fysieke en passende technische en organisatorische (voorzorgs-) maatregelen getroffen met het oog op het beveiligen van uw persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. In alle gevallen hebben onbevoegden geen toegang tot uw persoonsgegevens.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Bij gegevensbewaring voor direct marketingdoeleinden via mailings zullen persoonsgegevens worden verwijderd wanneer verzonden berichten gedurende twee opeenvolgende jaren niet worden geopend door de geadresseerde.

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@katara.be

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 25 mei 2018. Physiomins & Beauty met maatschappelijke zetel NRGcare behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Deze wijziging treedt in werking vanaf publieke publicatie op de website.